مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: شهریار شفایی, مجید شربتداران
کلیدواژه ها : کیست پارااوارین - کیست لگنی - اتساع شکم - کیست تخمدان
: 19143
: 0
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: كيست پارااوارين كيستي با منشاء پريتونئال يا لولهاي و يا بقاياي مجاري ولف است. اين كيست معمولاً خيلي كوچك است و قطر آن حداكثر cm2 ميباشد كه در بيشتر موارد به طور اتفاقي در حين عمل مشخص ميشود. اين كيستها در سونوگرافي، مشخصات كيستهاي خوشخيم تخمدان را دارند با اين تفاوت كه معمولاً كوچكتر و پايدار بوده و در كنار تخمدان قرار دارد. ممكن است گاهي اوقات مانند كيستهاي ديگر دچار چرخش، پارگي يا خونريزي گردند؛ اما اين كيستها به طور نادر ممكن است بسيار بزرگ شوند. هدف از معرفي اين مورد آشنايي با احتمال ايجاد كيست پارااوارين بسيار بزرگ و چگونگي تشخيص و درمان آن است.معرفي مورد: بيمار خانم 48 سالهاي با سابقه چهار زايمان به روش سزارين و بدون سابقة سقط (G4P4Ab0) بود كه با شكايت اتساع شكم و خونريزي واژينال به درمانگاه زنان بيمارستان شهيد يحيي نژاد بابل مراجعه نمود. در معاينه انجام شده شكم كاملاً متسع بود و تودهاي با قوام نرم كه از لگن تا بالاتر از ناف كشيده شده بود در آن لمس ميشد. بيمار با تشخيص توده لگني كه بر اساس سونوگرافي ابدومينال تا بالاي ناف كشيده شده بود، تحت عمل لاپاراتومي قرار گرفت. در حين عمل رحم به ابعاد mm81×94×110 بزرگتر از حد طبيعي، تخمدان سمت راست طبيعي و تخمدان سمت چپ به ابعاد mm50×50 حاوي كيستي به قطره mm30 مشاهده شد. در كنار تخمدان سمت راست تودهاي كيستيك از كنار اين تخمدان تا زير ديافراگم مشاهده شد. پس از برداشتن ml20 مايع درون كيست جهت نمونه سيتولوژي، ml2800 مايع باقيمانده از درون كيست ساكشن شد. سپس برداشتن كيست (كيستكتومي) و برداشتن رحم و لولهها و تخمدانهاي دوطرف انجام شد. جواب پاتولوژي كيست پارااوارين بود.نتيجهگيري: براساس گزارشات متعدد ارائه شده در موارد مشادة كيست لگني در بررسي سونوگرافي، در صورتيكه تخمدانها در كنار كيست لگني مشاهده شوند، تشخيص كيست پارااوارين ميتواند يكي از اولين تشخيصها باشد و بر اين اساس ميتوان روش درماني را به روش تخلية كيست و سپس لاپاراسكوپي و يا لاپاراتومي انتخاب كرد.
: 11169
: 43
: 0
ایندکس شده در :
تومور سلول سرتولي ليديگ(SLCT)جزء تومورهاي طناب جنسي و استروما يي تخمدان بوده كه تمايز بافت بيضه را نشان مي دهد و كمتر از 2/0 درصد کل تومورهای تخمدان را شامل مي شوند. ولي تومورهاي تخمدان در افراد با سن زير 20 سال 4% موارد را در برمی گيرند. SLCT از حيث اندازه متفاوت است؛ اما به طور متوسط 10 سانتی متر قطر دارد . از نظر ظاهري لوبوله ، خاكستري تا زرد، توپر يا كيستيك با سطح خارجي صاف مي باشد .كيست در انواع شبكه اي و با عناصر مختلط شايع است. در اين نوع تومورها ، به جز در انواع بد تمايز يافته، خونريزي ونكروز ناشايع است .